MENU  

Vstupní byty

Nájemníkem může být osoba

 • v nepříznivé sociální situaci, která prokáže, že je jí poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi nebo že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12-ti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy
 • osoba, která doposud žila nebo žije v sociálně vyloučené romské lokalitě
 • jejíž rodině hrozí nebo již bylo odebráno dítě do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty
 • která žije v jiné tíživé sociální situaci – ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští ústav sociální péče v rámci transformace sociálního zařízení, ukončila resocializační program a opouští azylový dům nebo dům na půl cesty, má statut uprchlíka

Financované aktivity:

 • výstavba - novostavba, nástavba nebo přístavba bytového domu
 • přestavba nebytového prostoru za účelem vzniku nového bytu
 • přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení
 • pořízení
 • koupě
 • dražba (veřejná, soudní)

Příjemce dotace:

 • fyzická osoba podnikající
 • právnická osoba včetně obcí

Výše dotace:

 • 600 000 Kč – Vstupní byt upravitelný
 • 550 000 Kč – Vstupní byt vzniklý výstavbou
 • pořízení bytu – 80 % z ceny kupní/vydražené nebo odhadní – max. 400 000 Kč na 1 byt

Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv 3-letém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace

Specifika:

 • podlahová plocha max 80m2
 • sdílené prostory se nezapočítávají
 • nájemné - po dobu 20-ti let nesmí překročit limit stanovený MMR
  v současnosti 57,20 Kč/m2 podlahové plochy
  započítává se alikvotní část sdílených prostor

Výzva pro podávání žádostí v rámci tohoto podprogramu je obvykle vyhlašována každoročně koncem listopadu roku běžného na rok následující.

Příjem žádostí obvykle probíhá OD začátku prosince roku běžného - DO poloviny února roku, na který je výzva vyhlášena.

Součástí žádosti musí být - m.j. - i právoplatné stavební povolení!

® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.