MENU  

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Hlavním cílem je nastavit dlouhodobý systém podpory ve vazbě na demografický vývoj a potřeby trhu práce.

Vytvoření nových výukových kapacit lze uskutečnit např. formou

  • novostavby
  • přístavby nebo nástavby stávajícího objektu

Účastníky programu jsou obce:

  • zřizující mateřskou nebo základní školu v právní formě příspěvkové organizace, jejichž právnické osoby vykonávají činnost mateřské školy nebo základní školy
  • které budou ochotny budovat nové vzdělávací kapacity ve spolupráci ve svazku obcí.

Objem celkových výdajů státního rozpočtu na realizaci tohoto programu činí 1 500 000 000 Kč.
Minimální výše spolufinancování ze strany účastníka programu činí 15 % z celkových nákladů.

Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), stavební část, dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod.

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen.

Doplňkové kapacity mohou být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování, školní družiny a tělovýchovy.

Posuzovaná kritéria Orientační průměrná jednotková cena
Obestavěný prostor: 7 000 Kč/m³
Plocha užitková celkem, z toho
- technická obnova 30 000 Kč/m²
- nově získaná 35 000 Kč/m²

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu může dosahovat až + - 25%.

Program má dlouhodobý charakter.
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace s upřesněním kritérií a termínů bude vyhlašována vždy cca v polovině října roku běžného na rok příští.

® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.