MENU  

Podpora výstavby technické infrastruktury

Cílem podprogramu je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, pro které je tato technická infrastruktura budovaná.

Technickou infrastrukturou se rozumí:

  • místní komunikace III. a IV. třídy včetně jejich součástí
  • účelové komunikace
  • vodovod -tj. místní vedení 2. a 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě
  • kanalizace -tj. místní vedení 2. a 3. kategorie rozvodné stokové sítě

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury.

Maximální výše dotace je 50 tis. Kč/byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.
Poskytováno podle pravidla „de minimis“.

Výzva k podávání Žádostí o poskytnutí dotace na rok příští bývá obvykle vyhlášena k 1.12. roku běžného.
Ukončení příjmu Žádostí
o poskytnutí dotace bude cca 15.2.2016
Součástí Žádosti musí být i právoplatné Stavební povolení.

® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.