MENU  
Dotované stavby > Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva > C. Efektivní využití zdrojů energie

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti.

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000
  • o dotaci na tato opatření může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami; výjimkou je kombinace solárního termického systému (podoblast podpory C.3.1/C.3.2) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů
  • v podoblasti podpory C.3.3 jsou podporovány systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem
  • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon systému vyšší než 10 kWp
  • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu v oblasti A nebo i samostatně; samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Podoblast C.6 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

  • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4
  • je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč, v případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením typu III se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje
  • environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou

Toto jsou nejzákladnější Parametry tohoto dotačního titulu.
Podrobné informace, konzultace poskytne dotační poradce – viz Kontakty.

® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.