MENU  

Pečovatelské byty

jsou určeny pro osoby, jejichž

 • průměrný čistý měsíční příjem v období 12-ti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti
 • snížená soběstačnost je způsobená věkem 65+ let
 • jejichž snížená soběstačnost je dána zdravotním stavem- závislost na pomoci druhé osoby

Financované aktivity:

 • výstavba - novostavba, nástavba nebo přístavba bytového domu
 • přestavba nebytového prostoru za účelem vzniku nového bytu
 • přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení
 • koupě
 • dražba (veřejná, soudní)

Příjemce dotace:

 • fyzická osoba podnikající
 • právnická osoba včetně obcí

Výše dotace: 600 000 Kč

pořízení bytu – 80 % z ceny kupní/vydražené nebo odhadní – max. 400 000 Kč na 1 byt
Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“.
Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv 3-letém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace.

Specifika:

 • podlahová plocha max 50m2 - Pečovatelský byt
 • sdílené prostory se nezapočítávají
 • nájemné - po dobu 20-ti let nesmí překročit limit stanovený MMR
  v současnosti 57,20 Kč/m2 podlahové plochy
  započítává se alikvotní část sdílených prostor

Výzva pro podávání žádostí v rámci tohoto podprogramu je obvykle vyhlašována každoročně koncem listopadu roku běžného na rok následující.

Příjem žádostí obvykle probíhá OD začátku prosince roku běžného - DO poloviny února roku, na který je výzva vyhlášena.

Součástí žádosti musí být - m.j. - i právoplatné stavební povolení!

® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.